Jak zamieszkać?

 • Prośbę o umieszczenie w domu pomocy społecznej składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.
 • Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w ciągu dwóch tygodni jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy.
 • Decyzję o wydaniu skierowania i odpłatności za pobyt w placówce wydaje kierownik ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.
 • W przypadku odmowy wydania skierowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 • Po wydaniu przez kierownika ośrodka pomocy społecznej decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim wydaje decyzję o umieszczeniu.
 • O terminie przybycia do placówki powiadamia dyrektor Domu.
 • Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3021, wynosi 4.131,08 zł.
 • Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:
  - osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie więcej niż 70 % swojego dochodu;
  - małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej;
  - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.  
 • Pomocą służą Państwu pracownicy socjalni Domu pod nr tel. 25 757 02 03 w. 105, 127, 141